Συνέπεια

Δίνουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, χωρίς αποκλίσεις και εντός χρονοπρογράμματος.